Απλό χειριστήριο (1-way) (16)

Αμφίδρομο χειριστήριο (2-way) (10)

Εργοστασιακό χειριστήριο (CanBus) (8)