Απλό χειριστήριο (1-way) (14)

Αμφίδρομο χειριστήριο (2-way) (7)

Εργοστασιακό χειριστήριο (CanBus) (8)