Απλό χειριστήριο (1-way) (13)

Αμφίδρομο χειριστήριο (2-way) (11)

Εργοστασιακό χειριστήριο (CanBus) (4)