Απλό χειριστήριο (1-way) (18)

Αμφίδρομο χειριστήριο (2-way) (12)

Εργοστασιακό χειριστήριο (CanBus) (4)