με GPS (20)

Απλό χειριστήριο (1-way) (38)

Αμφίδρομο χειριστήριο (2-way) (14)

Εργοστασιακό χειριστήριο (CanBus) (38)

Με εκκίνηση κινητήρα (15)