με GPS (14)

Απλό χειριστήριο (1-way) (34)

Αμφίδρομο χειριστήριο (2-way) (11)

Εργοστασιακό χειριστήριο (CanBus) (22)

Με εκκίνηση κινητήρα (6)